บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2017
สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ค. 2560 ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ตามที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA สรุปได้ดังนี้ P: การวางแผน การวางแผนในการทำงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานนั้นใช้วิธีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน การกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยแต่ละโครงการมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน D: การปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยอื่นๆ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม C: ตรวจสอบ เมื่อมีการปฏิบัติงานแล้ว มีการกำหนดให้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในหน่วยงานและจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญช