บทความ

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ค. 2560 ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ
ตามที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA สรุปได้ดังนี้ P: การวางแผน การวางแผนในการทำงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานนั้นใช้วิธีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน การกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยแต่ละโครงการมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
D: การปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยอื่นๆ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม
C: ตรวจสอบ เมื่อมีการปฏิบัติงานแล้ว มีการกำหนดให้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในหน่วยงานและจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในการแก…

การประชุม KM ครั้งที่ 2 (30 พฤษภาคม 2560)

รูปภาพ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดประชุม KM ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย>>Download
การประชุม KM ครั้งที่ 1 (17 พฤษภาคม 2560)

รูปภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ