บทความ

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ

รูปภาพ
สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ตามที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA สรุปได้ดังนี้ P: การวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วางแผนในการทำงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน โดยใช้วิธีการประชุม กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน การกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยแต่ละโครงการมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน D: การปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยมีมาตรฐานเดียวกัน C: ตรวจสอบ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้มีการตรวจสอบงานในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความสูญเสียในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

รูปภาพ
สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ตามที่ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 2 หน่วยงาน ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA สรุปได้ดังนี้ P: การวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการทำงานและวางแผนในการทำงานโดยมีการประชุมในหน่วยงานโดยมีการร่วมกัน และมีการจัดสรรทรัพยากร เช่น คน งาน เงิน และวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละบุคคลในการทำงานแต่ละประเภท แล้วมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามศักยภาพของบุคลากร ซึ่งหากบุคลากรคนไหนไม่สามารถจะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ หรือหากไม่เข้าใจ สามารถแจ้งในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข D: การปฏิบัติงาน เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วมีการปฏิบัติงานตามแผนที่ และผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจะต้องทำความเข้าใจในงานนั้นๆ หากไม่เข้าใจให้ศึกษาและถามในที่ประชุมเพื่อหาข้อสรุป รวมถึงมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยอื่นๆ และมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและให้การดำเนินงานสำเร็จผล C: ตรวจสอบ เมื่อดำเนินการไปแล้วกลับมาตรวจ

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 2560 ห้องประชุม 1

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ตามที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA กับหน่วยงานภายนอก คือ สำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาพายัพ สรุปได้ดังนี้ การทำ PDCA เพื่อการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุง ในปัจจุบันขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ มีดังนี้ 1.        งานแผน 2.        งานประกันคุณภาพการศึกษา 3.        งานจัดการความรู้ 4.        งานบริหารความเสี่ยง 5.        งานรับรองวิทยฐาน งานตามพันธกิจอุดมศึกษา มีดังนี้ 1.        แผนงานวิจัย / แผนงานส่งเสริมการวิจัย 2.        แผนบริการวิชาการ 3.        แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.        แผนพัฒนานักศึกษา แผนงานส่งเสริมและพัฒนางาน ประกอบด้วย 1.               แผนบริหารความเสี่ยง 2.               แผนพัฒนาบุคลากร 3.               แผนการจัดการความรู้ 4.               แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการดังนี้ 1.        ระบุประเด็น
สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ค. 2560 ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ตามที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA สรุปได้ดังนี้ P: การวางแผน การวางแผนในการทำงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานนั้นใช้วิธีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน การกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยแต่ละโครงการมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน D: การปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยอื่นๆ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม C: ตรวจสอบ เมื่อมีการปฏิบัติงานแล้ว มีการกำหนดให้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในหน่วยงานและจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญช

การประชุม KM ครั้งที่ 2 (30 พฤษภาคม 2560)

รูปภาพ
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดประชุม KM ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพีณา จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย>> Download

การประชุม KM ครั้งที่ 1 (17 พฤษภาคม 2560)

รูปภาพ
          โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ