สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ

ตามที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA สรุปได้ดังนี้

P: การวางแผน
กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วางแผนในการทำงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน โดยใช้วิธีการประชุม กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน การกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยแต่ละโครงการมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

D: การปฏิบัติงาน
มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยมีมาตรฐานเดียวกัน

C: ตรวจสอบ
ในระหว่างการปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วให้มีการตรวจสอบงานในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความสูญเสียในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป และนำปัญหาที่พบจากการตรวจสอบไปวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

A: ปรับปรุงแก้ไข
มีการนำสรุปผลการดำเนินงานมาศึกษาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป และหาวิธีพัฒนางานที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชา หรือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อได้วิธีการทำงานที่เหมาะสมแล้วนำขั้นตอนที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินการครั้งต่อไป


            
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

การประชุม KM ครั้งที่ 2 (30 พฤษภาคม 2560)