สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้
ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

ตามที่ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 2 หน่วยงาน ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA สรุปได้ดังนี้

P: การวางแผน
กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการทำงานและวางแผนในการทำงานโดยมีการประชุมในหน่วยงานโดยมีการร่วมกัน และมีการจัดสรรทรัพยากร เช่น คน งาน เงิน และวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละบุคคลในการทำงานแต่ละประเภท แล้วมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามศักยภาพของบุคลากร ซึ่งหากบุคลากรคนไหนไม่สามารถจะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ หรือหากไม่เข้าใจ สามารถแจ้งในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

D: การปฏิบัติงาน
เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วมีการปฏิบัติงานตามแผนที่ และผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจะต้องทำความเข้าใจในงานนั้นๆ หากไม่เข้าใจให้ศึกษาและถามในที่ประชุมเพื่อหาข้อสรุป รวมถึงมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยอื่นๆ และมีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและให้การดำเนินงานสำเร็จผล

C: ตรวจสอบ
เมื่อดำเนินการไปแล้วกลับมาตรวจสอบดูว่า งานที่ดำเนินการนั้น ตรงวัตถุประสงค์และได้เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ สรุปตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ แล้วนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

A: ปรับปรุงแก้ไข

            เมื่อมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ว่ามีการดำเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และมีปัจจัยใดที่ความมีการปรับปรุง ได้มีการร่างวิธีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน และกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในคราวต่อไป 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การประชุม KM ครั้งที่ 1 (17 พฤษภาคม 2560)

การประชุม KM ครั้งที่ 2 (30 พฤษภาคม 2560)