สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้
ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พ.ค. 2560
ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ

ตามที่บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA สรุปได้ดังนี้
P: การวางแผน
การวางแผนในการทำงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานนั้นใช้วิธีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน การกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆ โดยแต่ละโครงการมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

D: การปฏิบัติงาน
มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยอื่นๆ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้องและเหมาะสม

C: ตรวจสอบ
เมื่อมีการปฏิบัติงานแล้ว มีการกำหนดให้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในหน่วยงานและจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเพิ่มเติม รวมถึงมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานสำหรับใช้ในการตรวจสอบต่อไป

A: ปรับปรุงแก้ไข
            มีการนำสรุปผลการดำเนินงานมาศึกษาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป และหาวิธีพัฒนางานที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความเป็นไปได้วิธีการต่างๆไปปรับใช้ในการดำเนินงานในอนาคต อีกทั้ง มีการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม หากมีความจำเป็น

            

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

การประชุม KM ครั้งที่ 2 (30 พฤษภาคม 2560)